POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS
Empresa: Anna Casals Algué (d’ara en endavant, “LIPSI”)
NIF: 77737665B
Direcció: Passatge Arquitecte Porta 2,1r-1ª, 08600, Berga, Barcelona, España
Correu electrònic: lipsilogopedia@gmail.com
Lloc web: www.lipsi.cat

Informem que el web www.lipsi.cat de la qual és titular LISPI (en endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE ) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) així com la LO 3/2018, de 5 de desembre de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades.

PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT
En el tractament de les dades personals aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de protecció de dades personals:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels quals informarem prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: demanarem únicament les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són necessaris.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, informarem de el termini de conservació corresponent
Principi d’integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.

DADES SOL·LICITADES I FINALITAT DE TRACTAMENT
Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remetis directament o mitjançant el lloc web, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre les mateixes.
En aquest sentit, informem que les dades que ens facilites de forma voluntària són recopilades i tractats amb les següents finalitats:

• Contacte
– Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.
– Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.
– Enviar informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
Legitimació: la relació precontractual entre les parts.

• Formulari de subscripció
– Enviar informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics
– Realitzar anàlisi i millores en l’enviament de mailing, per millorar la nostra estratègia comercial.
Legitimació: consentiment del titular de les dades.

• Formulari de comentaris bloc
– Gestionar i publicar els comentaris al portal web.
Legitimació: consentiment del titular de les dades.

• Contractació de productes i / o serveis (clients)
– Gestió i administració dels productes i / o serveis contractats.
– L’elaboració del pressupost i seguiment de la mateixa mitjançant comunicacions entre les dues parts.
– Enviament d’informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
– Enviament d’informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.
– Facturació i declaració dels impostos oportuns.
– Realització de les transaccions que corresponguin.
– Gestions de control i recobrament.
Legitimació: la relació contractual entre les parts.

• Contractació de productes i / o serveis (Proveïdors)
– Facturació i declaració dels impostos oportuns.
– Realització de les transaccions que corresponguin.
– Gestions de facturació.
Legitimació: la relació contractual entre les parts.

• Xarxes socials
– Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.
– Gestionar el servei sol·licitat.
– Relacionar-nos amb tu i crear comunitat.
Legitimació: l’atorgada a la xarxa social en qüestió. S’estarà a les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i hagin estat acceptades prèviament com a usuari.

CONSENTIMENT
Mitjançant la introducció de les dades, com a usuari atorgues el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, perquè procedim al tractament de les dades facilitades en benefici de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, a causa exclusivament al fet que algun dels proveïdors o tercers que proveeixen serveis necessaris per al desenvolupament d’aquesta web es troben ubicats en altres països, sempre i quan existeixin les mesures i garanties necessàries.

El no facilitar les dades personals sol·licitades i el no acceptar la present política de protecció de dades (“checkbox” al formularis) suposa la impossibilitat de gestionar els serveis (finalitats) esmentades anteriorment.

MENORS D’EDAT
Es fa expressa menció als menors de 14 anys, en relació al tractament de les seves dades personals. Els menors no podran accedir a aquest lloc web sense el consentiment dels seus pares o tutors. En aquest sentit, LISPI no es fa responsable davant l’incompliment d’aquesta previsió.

DADES PERSONALS DE TERCERS
En LISPI només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, amb caràcter previ, hauràs d’informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT
LISPI t’informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el teu consentiment. Com encarregats de tractament, LISPI té, entre d’altres, contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

· Google LLC, amb domicili a Gordon House, Barrow Street 4, D04 E5W5 Dublín, Irlanda, que presta els serveis consistents en serveis de computació en el núvol, de mesura i de correu electrònic. Política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

· Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp), amb domicili a 675 Ponce de Leon Au NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per a campanyes de màrqueting. Política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Disposa d’un acord de processament de dades amb clàusules tipus de la Comissió Europea i que es poden detallar en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

· Plesk International GmbH, amb domicili a Vordergasse 59, 8200 Schaffhausen, Suïssa, proporciona els serveis de hosting i disseny de web, que es poden consultar al següent enllaç https://www.plesk.com/legal/#privacy-policy . Suïssa disposa de les condicions òptimes i compatibles amb el RGPD, com mostra la Decisió de la Comissió, de 26 de juliol de 2000, d’acord amb la Directiva 95/46 / CE de Parlament Europeu i de Consell relativa a l’nivell de protecció adequat de les dades personals a Suïssa.

DRETS RECONEGUTS
LISPI garanteix en tot cas com a usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, podràs exercir els teus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada a l’encapçalament i / o enviant un correu electrònic a lipsilogopedia@gmail.com, indicant en l’assumpte: Drets ARCO-POL, i adjuntant fotocòpia del teu DNI. Si ho requereixen, tenim a la teva disposició formularis per al correcte exercici dels teus drets. Procedim a detallar-te en què consisteixen cada un d’aquests drets:

• Dret d’accés: permet conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
• Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
• Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació de servei.
• Dret d’oposició: permet evitar que no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals .
• Limitació del tractament: permet sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en el cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
• Portabilitat de les dades: permet sol·licitar i enviament de les dades que et incumbeixin i que ens has facilitat a un altre responsable que ens indiquis (sempre que sigui tècnicament possible).
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

En el supòsit d’actuar com a representant del titular de les dades personals, serà necessari que acreditis aquesta representació mitjançant el seu DNI o signatura electrònica.

Al seu torn, com a usuari tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. Disposes d’informació addicional en el següent enllaç: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que els teus drets poden haver-se vist vulnerats en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

DURADA DEL TRACTAMENT
Les dades que ens has facilitat es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i/o durant el termini pel qual poguessin derivés responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimizació de les dades o destrucció total d’aquests. Si ho requereixes, disposem d’una taula amb el període específic de durada del cadascun dels tractaments realitzats.

NOTES ADDICIONALS
LISPI es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pots posar-te en contacte amb LISPI en l’adreça de correu electrònic mostrada en l’encapçalament.